тревненска школа

НГПИ „Тревненска школа“ е иновативно училище от учебната 2017-2018 година и това оказва изключително влияние върху целия учебен процес, насърчавайки учителите да използват иновативни методи на преподаване и личностно развитие. През настоящата учебна година наблюдаваме повишена мотивацията за учене при учениците и това е видно в образователните им резултати и в положителната оценка от мониторинга на МОН за въведените иновативни практики в училището.

Смяната на фокуса в обучението в училището от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на способности за да се решават проблеми изведе на преден план основните характеристики на компетентностния подход. Този подход намери адекватна реализация в НГПИ ,,Тревненска школа‘‘ със въведеното още преди 3 години Проектно Базирано Обучение, насърчаващо креативността и творчеството, интердисциплинарният подход, предприемчивостта, класните и извънкласните дейности, обхващането, приобщаването и ефективната интеграция на всяко дете и не на последно място създаде позитивен климат на работа.

Проектно базираното обучение повишава мотивацията на учениците да изследват теми, адекватни на възрастта и интересите им, да знаят как да наблюдават и осмислят творчески и да преодоляват притеснението си да се изразяват с думи, нещо типично за учениците от художествените училища. Учениците развиват житейските си умения и правят ученето по общообразователна подготовка привлекателно, осъзнавайки важността му в съвременното общество.

ПБО и НГПИ Тревненска школа 2022г.

С проекти учениците от артучилището в Трявна стават изследователи (24chasa.bg)